28 Temmuz 2015 Salı
08:44

Yurt dışından vergisiz araç nasıl getirilir

Yurt dışından vergisiz araç nasıl getirilir

Gümrük vergisi ödemeden araç sahibi olmak mümkün nasıl mı ?

Güm­rük Ver­gi­si öde­me­den Tür­ki­ye­’ye oto­mo­bil ya da cip ge­tir­mek müm­kün. Ön­ce­lik­le be­lir­te­lim bu araç­la­rın ikin­ci el ol­ma­sı ge­re­ki­yor. Ay­rı­ca ba­zı şart­lar da var.
KİM­LER YA­RAR­LA­NA­Bİ­Lİ­YOR?
Güm­rük­süz ola­rak ara­cı­nı;
- Yurt dı­şın­da “en az 24 ay” ika­met eden ve ika­met­ga­hı­nı Tür­ki­ye­’ye ke­sin ola­rak nak­le­den­ler,
- Yurt dı­şın­da­ki mil­li ve­ya mil­let­le­ra­ra­sı kad­ro­lar­da sü­rek­li gö­rev­li olup, bu gö­rev­le­rin­den dö­nen “ka­mu gö­rev­li­le­ri­”,
- Türk va­tan­daş­lı­ğı­na ge­çe­rek, ika­met­ga­hı­nı ya­ban­cı bir ül­ke­den Tür­ki­ye­’ye ke­sin ola­rak nak­le­den­ler,
- Yurt dı­şın­da yer­le­şik ki­şi­le­rin ölü­mün­de, Tür­ki­ye­’de­ki mi­ras­çı­la­rı.
Ay­rı­ca, yurt dı­şın­da yer­le­şik olup da ke­sin ola­rak dö­nen­ler ile ölen ki­şi­nin, yurt­ta ge­ri­ye doğ­ru “bir tak­vim yı­lın­da 6 ay­dan faz­la­” kal­ma­mış ol­ma­la­rı ge­re­ki­yor. Tür­ki­ye­’de bir tak­vim yı­lın­da “45 gü­ne ka­da­r” ka­lış­lar yurt dı­şın­da­ki ika­met sü­re­sin­den sa­yı­lı­yor.
ARA­CA SA­HİP OL­MA SÜ­RE­Sİ
Uy­gu­la­ma­dan ya­rar­la­na­bil­mek için, söz ko­nu­su şart­la­rın ger­çek­leş­me­sin­den “en az 6 ay” ön­ce­sin­de yurt dı­şın­da bu­lu­nu­lan ül­ke­de araç­la­rın ki­şi­le­rin ad­la­rı­na ka­yıt­lı ol­ma­sı ge­re­ki­yor.
Ver­gi­siz it­hal edi­len ara­cın ser­best do­la­şı­ma gi­riş ta­ri­hin­den iti­ba­ren “5 yı­l” geç­me­dik­çe, ay­nı ki­şi­le­rin tek­rar ver­gi­siz araç ge­tir­me­le­ri müm­kün de­ğil.
2012 yılında şirketler döküldü
Hem de ne dö­kül­me!
2012’de ku­ru­lan şir­ket sa­yı­sı ar­ta­ca­ğı­na azal­dı.
Ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı aza­la­ca­ğı­na art­tı!
KU­RU­LAN % 27 AZAL­DI
Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği­’nin (TOBB) ve­ri­le­ri­ne gö­re, 2012 yı­lın­da ku­ru­lan şir­ket sa­yı­sı, 2011 yı­lı­na gö­re, yüz­de 27.19 azal­dı. Pe­ki… Ku­ru­lan şir­ket azal­dı ama ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı ne ol­du?
Onu da TOBB ve­ri­le­riy­le ya­nıt­la­ya­lım:
2012 yı­lın­da, ka­pa­nan şir­ket sa­yı­sı, 2011 yı­lı­na gö­re yüz­de 8.19 ar­tış gös­ter­di.
İş­te si­ze, Tür­ki­ye eko­no­mi­si­nin 2012’de kö­tü­ye git­ti­ği­ni gös­te­ren ve­ri­ler, üs­te­lik de TOB­B’­un ve­ri­le­ri!
TEK Kİ­Şİ­Lİ­ĞE RAĞ­MEN BÖY­LE
Bi­lin­di­ği gi­bi, 1 Tem­muz 2012 ta­ri­hin­den iti­ba­ren yü­rür­lü­ğe gi­ren Ye­ni Türk Ti­ca­ret Ka­nu­nu, şir­ket kur­ma­la­rı ko­lay­laş­tır­dı. 2 ki­şi­lik ku­ru­la­bi­len li­mi­ted şir­ket­ler ve 5 ki­şiy­le ku­ru­la­bi­len ano­nim şir­ket­ler, 1 Tem­muz 2012 ta­ri­hin­den iti­ba­ren 1 (bir) ki­şi ile ku­ru­la­bi­li­yor.
Üç ki­şi­lik yö­ne­tim ku­ru­lu, bir ki­şi da­hi ola­bi­li­yor. Hat­ta dı­şa­rı­dan bi­le se­çi­le­bi­li­yor. O hal­de, bu ka­dar ko­lay­lık­lar da gel­miş­ken, iyi­ye gi­den bir eko­no­mi­de ge­ri­le­me de­ğil, pat­la­ma ol­ma­lıy­dı. Pat­la­ma de­ğil çat­la­ma ol­du­ğu­na gö­re, 2012’de eko­no­mi iyi­ce kö­tü­ye git­miş. (Sözcü)
Yayınlanma:   Son Güncelleme:

Yorumlar
Toplam Yorum:8Yorumunuz editörlerimiz tarafından incelendikten sonra yayınlanacaktır.

Adınız :

Yorumunuz :

Ali yılmaz

15 Mart 2015 Pazar 08:35

şehit Yakınları gümrüksüz araba getirebilirlermi

75%
25%
Katılmıyorum
Katılıyorum

SUAT

02 Şubat 2015 Pazartesi 16:27

BEN ŞEKER HASTASIYIM PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞIM VAR RAPOR ALSAM DIŞARDAN ARABA GETİREBİLİRMİYİM

64%
36%
Katılmıyorum
Katılıyorum

mehmet ali aksu

06 Ocak 2015 Salı 16:12

20sene avrupaya calıştım vizeli arac getirme hakkım varmı

70%
30%
Katılmıyorum
Katılıyorum

kqamil

29 Ekim 2014 Çarşamba 00:11

almanyada emekliyim 4 sene önce 2002 model olan arabami birinci elden aldim.türkiyede nekadar kullanabilirim.

65%
35%
Katılmıyorum
Katılıyorum

Ali. Akbaba

12 Aralık 2013 Perşembe 11:29

Yurt dişında. Emekliyim, (. 05 /04 / 2013, Günü, Yurt. dışında. Satın. aldığım. Acanta, 2013. model, 176, Beygir, gücündekı. Cip. binek. Arabasını, gümrüksüz. Nasıl. Türkiyede. Kullanabilirim

35%
65%
Katılmıyorum
Katılıyorum

orhan

10 Aralık 2013 Salı 14:23

Benim anladigim, kamu gorevli olmayan bu sistemden yararlanamiyormu?

46%
54%
Katılmıyorum
Katılıyorum

munir yonacar

22 Ağustos 2013 Perşembe 14:15

2009da sifir opel meriva aldim bunu nasil gumruksuz turkiyeye ithal edebilirim ve bana kac paraya mal olur bilgilendirirseniz cok memnun olurum tesekkurler

66%
34%
Katılmıyorum
Katılıyorum

sadettin

28 Mart 2013 Perşembe 08:08

KDV ve ÖTV yi unutmuşsunuz Türkiyede ki fiyatla aynıya geliyor

53%
47%
Katılmıyorum
Katılıyorum